ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα έχει σκοπό να περιγράψει την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η FCA Greece S.p.A. (εφεξής η «Εταιρεία») μέσω του παρόντος ιστότοπου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 

Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν είναι τα εξής: 

i. προσωπικά δεδομένα που δίδονται για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. όνομα και στοιχεία επικοινωνίας)· 

ii. στοιχεία πλοήγησης (π.χ. διεύθυνση IP, τοποθεσία – χώρα -, πληροφορίες για τις ιστοσελίδες που επισκέφθηκε ο χρήστης μέσα στον ιστότοπο, χρόνος πρόσβασης στον ιστότοπο, χρόνος πλοήγησης σε κάθε ιστοσελίδα, ανάλυση ροής πλοήγησης (clickstream). Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν συλλέγει τις ανωτέρω πληροφορίες για να τις συνδέσει με συγκεκριμένους χρήστες, είναι ωστόσο δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι χρήστες είτε άμεσα μέσω των ανωτέρω πληροφοριών, είτε με χρήση άλλων πληροφοριών που συλλέγονται)· 

iii. cookies (π.χ. μικρά αρχεία κειμένου που μπορεί να στείλουν οι ιστότοποι που επισκέπτεται ο χρήστης και καταχωρούνται στον υπολογιστή του χρήστη, με σκοπό να επανασταλούν στους ίδιους αυτούς ιστότοπους όταν ο χρήστης τους επαναεπισκεφθεί. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες λεπτομέρειες). 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που συλλέγονται από το όχημα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των συντεταγμένων GPS και των δεδομένων κατανάλωσης του οχήματος, (εφεξής τα «Δεδομένα») μπορούν να τύχουν επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) για την εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματος του χρήστη ή την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας (εφεξής η «Υπηρεσία»), 

(β) για να μπορέσει η Εταιρεία να διενεργήσει έρευνα για την ικανοποίηση των πελατών (εφεξής η «Ικανοποίηση Πελατών») αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, 

(γ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή διαφημιστικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής «Μάρκετινγκ»), 

(δ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των καταναλωτικών σας τάσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, καθώς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών σας (εφεξής «Κατάρτιση Προφίλ»), 

(ε) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την επικοινωνία των Δεδομένων σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες με την Εταιρεία, καθώς και σε εταίρους τους στους τομείς της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της οικονομίας, της ασφάλισης και των τηλεπικοινωνιών που θα τα επεξεργάζονται για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και διαφημιστικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ή για την διενέργεια ερευνών αγοράς (εφεξής «Μάρκετινγκ Τρίτων»). 

(στ) υπό τον όρο της ρητής σας συναίνεσης, για την κοινοποίηση των Δεδομένων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται ή συνδέονται με την Εταιρεία, καθώς και σε συνεργάτες της που ανήκουν, ενδεικτικά, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα εν λόγω Δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για την ανάλυση των συμπεριφορών, των συνηθειών και των τάσεων του ενδιαφερόμενου σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, με σκοπό την πρόβλεψη των προτιμήσεων του ενδιαφερόμενου αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών («Κατάρτιση Προφίλ Τρίτων»), 

(ζ) για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη των ιστοσελίδων της Εταιρείας. 

Τα Δεδομένα μπορεί να τύχουν επεξεργασίας σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας). 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα Δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις και εδρεύουν σε κράτη μέλη της ΕΕ ή σε κράτη εκτός της ΕΕ. 

Τα Δεδομένα μπορεί να επικοινωνηθούν σε τρίτους για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων, την συμμόρφωση με αποφάσεις των δημοσίων αρχών ή την ενάσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή φορέα.. 

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ 

Στο πλαίσιο των συμβατικών της σχέσεων η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης της φύλαξής τους σε βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται νομικά πρόσωπα για λογαριασμό της Εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των Δεδομένων περιορίζεται στους σκοπούς της επεξεργασίας και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. 

Σε περίπτωση που τα Δεδομένα διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα συμβατικά μέτρα για να διασφαλίσει επαρκή προστασία των Δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χρήσης συμβάσεων που βασίζονται σε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή ΕΕ για να κρίνει την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ. 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Οι ιστότοποι που ανήκουν σε τρίτους και είναι προσβάσιμοι μέσω του παρόντος ιστότοπου υπόκεινται στην ευθύνη των τρίτων. 

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με αιτήματα ή/και την παροχή προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η FCA Greece S.A., με έδρα στην Ελλάδα, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 580Α, Αργυρούπολη, Αθήνα, Τ.Κ. 16452. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και την ομάδα του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@fiat.gr. 

ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για την παροχή της Υπηρεσίας και για την Ικανοποίηση Πελατών θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Ωστόσο η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπως απαιτείται για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνδέονται με πιθανή ευθύνη σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας. 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ θα τηρούνται από την Εταιρεία από την στιγμή που παρέχετε την συναίνεσή σας μέχρι την στιγμή που θα ανακαλέσετε την συναίνεσή σας. Εφόσον ανακαλέσετε την συναίνεσή σας, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τους ανωτέρω σκοπούς, ωστόσο μπορούν να συνεχίσουν να τηρούνται για τη διαχείριση πιθανών ενστάσεων ή/και διαφορών. Το χρονικό διάστημα τήρησης των Δεδομένων για σκοπούς Μάρκετινγκ και Κατάρτισης Προφίλ που προβλέπεται από την Εταιρεία συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς, καθώς και με τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στις ιστοσελίδες θα τηρούνται για τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην Πολιτική της Εταιρείας για τα Cookies. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

1. Το δικαίωμα πρόσβασης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχετε πρόσβαση σε αυτά, 

2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε διόρθωση ανακριβών ή/και ελλιπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 

3. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, 

4. Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους. 

5. Το δικαίωμα εναντίωσης σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των Δεδομένων για μάρκετινγκ ή κατάρτιση προφίλ, εφόσον συμβαίνει αυτό, 

6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον επιβλέπουσας αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων. 

7. Το δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας σημαίνει το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. 

8. Το δικαίωμα στη μη αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων σημαίνει το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά. 

Τα υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματα απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@fiat.gr. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η παρούσα Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2023. 

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί μερικά ή συνολικά την Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα, ή απλά να ενημερώνει το περιεχόμενό της (π.χ. ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων του εφαρμοστέου δικαίου). Η Εταιρεία θα δημοσιεύει κάθε ενημέρωση στην παρούσα ιστοσελίδα.